1. Algemene bepalingen: Behoudens enige afzonderlijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle aanbiedingen, prijslijsten en prijsoffertes opgemaakt door Hortibreed, op alle verkopen en op alle facturen van Hortibreed met betrekking tot koop-verkoopovereenkomsten, en dit ongeacht of de zetel van de koper in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Hortibreed en de koper, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Door het overmaken van een order aanvaardt de koper onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van Hortibreed voorbehoudsloos en elke tegenstrijdige afspraak door de koper ingeroepen is niet tegenstelbaar. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper zijn in ieder geval niet tegenstelbaar aan Hortibreed en zijn niet van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen partijen gezien deze niet door Hortibreed aanvaard zijn. De algemene (aankoop)voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien ze door Hortibreed uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard. 

2. Producten: De producten door Hortibreed verkocht, zijn een volledig assortiment potplanten (azalea indica en japonica, en rhododendron) gekweekt in België, evenals toebehoren en aanverwante producten en diensten. De producten van Hortibreed worden vermarkt onder de merknaam Hortinno®, dat het consumentkwaliteitsmerk is van Hortibreed.

3. Aanbiedingen: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De afmetingen, kenmerken en overige gegevens met betrekking tot de te koop aangeboden goederen zijn enkel richtingaangevend. Hortibreed behoudt zich het recht voor tot 2 dagen na aanvaarding van een offerte door beide partijen, haar offerte te herroepen ingeval van sterke fluctuaties in de overeenkomstige aankoopprijzen en/of beschikbare voorraden, of ingeval de afgenomen aantallen significant afwijken.  

4. Prijzen: De prijzen zijn in EURO of in de valuta van het land van bestemming. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Hortibreed is steeds ten laste van de koper. De transportkosten zijn in de prijs inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen) en kunnen schommelen in functie van de geografische ligging van het leverpunt. Wanneer kosten die een invloed hebben op de prijs, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Hortibreed stijgen, dan is Hortibreed gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de koper een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Hortibreed vermelde prijzen exclusief BTW.

5. Bestelling: Bestellingen kunnen per fax, mail of telefonisch aan de besteldienst overgemaakt worden. Hortibreed stuurt een ontvangst bevestiging uit zonder levergarantie-verbintenis. Levering hangt af van de oogst en de beschikbaarheden bij haar leveranciers zodat in geval van niet-levering als gevolg van onvoldoende oogst of een voorraadtekort bij de producenten, Hortibreed niet aansprakelijk kan gesteld worden. 

6. Levering: De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Hortibreed zet alles in het werk om te leveren binnen de gevraagde levertermijnen, maar deze termijnen zijn nooit een vaste verbintenis om op vaste datum te leveren en bijgevolg is Hortibreed niet aansprakelijk bij niet-levering op de opgegeven dag. Hortibreed licht de koper zo snel mogelijk in als zij moeilijkheden ondervindt in het kader van de levering. In geval Hortibreed de bestelling niet in haar totaliteit kan leveren zal zij naar eigen keuze kunnen beslissen over te gaan tot gedeeltelijke levering of opschorting van uitvoering van het contract. In samenspraak met de koper kan zij ook beslissen tot het leveren van gelijkwaardige of soortgelijke producten in vervanging van de ontbrekende producten. De koper kan zich niet beroepen op welke vertragingen ook om de verkoop te ontbinden, schadevergoedingen en/of intresten te eisen, sancties op te leggen, of nog lopende bestellingen gedeeltelijk of volledig op te schorten of te annuleren. De levering gebeurt op de plaats zoals vermeld op leverbon/factuur.

De levering kan enkel geschieden als de koper in orde is met al zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Hortibreed, daaronder ook begrepen tijdige betaling van vorige leveringen. Hortibreed behoudt zich het recht voor van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de levering van lopende of toekomstige bestellingen op te schorten tot volledige betaling van vervallen facturen, of zelfs te annuleren. Hortibreed is niet aansprakelijk voor eventuele door koper opgelopen schade bij late aanlevering. 

7. Overmacht – wijziging economische omstandigheden: Hortibreed is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van een overeenkomst in geval van overmacht die de goede uitvoering van de overeenkomst verhindert of onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid die partijen niet kunnen controleren, zoals oorlogsrisico, terrorisme, algemene of gedeeltelijke staking (ook bij leveranciers van Hortibreed), algemene of gedeeltelijke lock-out, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden (ook wegenwerken en files), overheidsbeslissingen, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, electriciteitspannes, machinebreuk evenals leveringsgebreken door de leveranciers van Hortibreed en faillissement van leveranciers van Hortibreed. Hortibreed is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de koper jegens Hortibreed in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de koper hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst met de koper een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt voor Hortibreed, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst te bekomen.

8. Leeggoed: De aanleveringen worden standaard verricht op Deense containers met geldig label tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Bij elke levering dient de koper er over te waken dat op de plaats en het tijdstip van levering onmiddellijk overgegaan wordt tot het uitwisselen van Leeggoed. 

9. Risico overdracht: De risico overdracht over de goederen gebeurt op het ogenblik van aanbieding van de goederen op de plaats van bestemming van het transport door Hortibreed geregeld en betaald, zoals op de levernota/factuur vermeld. 

10. Klachten: In geval van transportschade of tekort moet de koper onmiddellijk na de aankomst der goederen verhaal halen bij de vervoerder door hiervan gedetailleerd melding te maken op het CMR-document volgens de wettelijke bepalingen. Klachten wegens zichtbare beschadigingen of gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de koper eveneens te worden gemeld op het CMR-document en aan de verkoper gemeld te worden bij aangetekend schrijven, fax of e-mail en dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de koper aan de verkoper gemeld te worden per aangetekend schrijven, fax of e-mail binnen acht kalenderdagen na de levering van de goederen. Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper bovendien niet op. In geval van een ontvankelijk en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen geformuleerd binnen de hierboven vermelde termijnen, kan Hortibreed hoogstens gehouden zijn tot terugbetaling van de factuurprijs van de betrokken goederen. Hortibreed kan niet gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. Elke schadeclaim dient gestaafd te worden door bewijsmateriaal bijv. onder de vorm van foto’s. 

11. Aansprakelijkheid: Indien Hortibreed (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de koper uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Hortibreed is slechts aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van door haar geproduceerde en geleverde goederen veroorzaakte schade of schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is Hortibreed niet aansprakelijk. Ingeval Hortibreed aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hortibreed beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de koper, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Hortibreed in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Hortibreed is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hortibreed is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de geleverde goederen enkel bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor consumptie. Hortibreed informeert de koper dat de producten schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier in geval van consumptie, contact en/of overgevoeligheid. De koper heeft de verplichting zijn kopers hiervan te verwittigen, en vrijwaart Hortibreed tegen alle aanspraken van derden, eindconsumenten inbegrepen betreffende hierbovenvermelde gevolgen. Hortibreed is niet aansprakelijk voor mogelijke schadeclaims die de koper oploopt. Gebreken met betrekking tot fytosanitaire en/of andere geldende regelgeving in het land van bestemming geven de koper geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

12. Betaling: Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gebeurt de betaling 30 dagen na factuurdatum op de zetel van Hortibreed, netto zonder korting. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Schuldenvergelijking door de koper is niet toegestaan. Indien het vertrouwen van Hortibreed in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die de geschikte uitvoering van de genomen verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Hortibreed zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel van de koper (andere) geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, heeft Hortibreed het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of geleverd. 

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de dag volgende op de factuurvervaldatum. De verwijlintrest is gelijk aan de basisrente van de Europese Centrale Bank van toepassing voor haar herfinanciering verhoogd met 10 procentpunten. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies ontstaan door de laattijdige betaling. Indien de koper op een ongerechtvaardigde wijze in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, is de koper gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 40 voor de administratieve kosten en voor het niet tijdig beschikken over het betreffende factuurbedrag . Daarenboven heeft Hortibreed, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. De niet-betaling van één factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Hortibreed zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

13. Ontbinding: Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, fuseert, in staat van vereffening verkeert of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Hortibreed het recht om elke koopovereenkomst –al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd- van rechtswege te ontbinden door het zich enkel voordoen van één der hierboven opgesomde gebeurtenissen, zonder andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekende brief 8 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven. Dit geldt eveneens indien de kredietverzekeraar van Hortibreed een negatief advies formuleert over de koper. In geval van ontbinding van een koopovereenkomst heeft Hortibreed recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de prijs van de ontbonden overeenkomst, onverminderd het recht van Hortibreed een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die zij bewijst geleden te hebben en onverminderd het recht van Hortibreed om reeds geleverde goederen terug te vorderen.

14. Eigendomsvoorbehoud en oogstvoorbehoud: Alle door Hortibreed geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Hortibreed tot volledige betaling van het factuurbedrag, interesten, kosten en schadevergoedingen. Elke betalingsnalatigheid kan tot de terugvordering van de goederen leiden. De koper is niettemin vanaf ontvangst volledig verantwoordelijk voor de goederen van Hortibreed en is aansprakelijk voor alle schade, verliezen of waardeverminderingen aan deze goederen en verbindt zich ertoe deze te verzekeren tegen verlies, diefstal, en vernietiging. In geval van schade aan een onbetaald product, zal de door de verzekeraar uitbetaalde schadevergoeding ten belope van de waarde van de nog niet betaalde beschadigde goederen aan Hortibreed toekomen. De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren. De koper zal onmiddellijk na ontvangst van de goederen op eigen kosten alle nuttige maatregelen treffen om op elk ogenblik de goederen van Hortibreed in de voorraad van de koper te kunnen identificeren.
Alle verbintenissen van Hortibreed worden aangegaan onder uitdrukkelijk oogstvoorbehoud. Hortibreed kan dan ook in geen geval gehouden zijn om haar verbintenissen te moeten uitvoeren in geval van overmacht, misgewas of in geval van leveringsgebreken door haar leverancier.

15. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid: In geval van betwistingen of geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze overeenkomst is de Belgische wetgeving, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot of in verband met de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van met Hortibreed gesloten overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent tenzij Hortibreed de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter. 

16. Centrales (Aankoop- en Referenceringscentrales): In het geval een Centrale contracten, financiële, commerciële en/of logistieke voorwaarden negocieert voor haar leden, bevestigt zij hierbij dat zij alle documenten (inclusief onderhavige verkoopsvoorwaarden) onderschrijft zowel in haar naam en voor haar rekening als in naam en voor rekening van de derden voor wie zij de betreffende voorwaarden negocieert en tekent met Hortibreed. In dit kader verbindt de Centrale er zich toe de betreffende overeenkomst(en) alsook een kopie van onderhavige voorwaarden mee te delen aan de betreffende derden. Bovendien maakt de Centrale zich sterk dat de algemene verkoopsvoorwaarden en andere eventuele bedongen voorwaarden door de betrokken derden strikt zouden worden nageleefd. De centrale verbindt zich ertoe Hortibreed schriftelijk en op voorhand te informeren van aansluitingen en/of vertrek van leden. De door de Centrale genegotieerde voorwaarden zijn slechts van toepassing op nieuwe leden na ontvangst door Hortibreed van de kennisgave.

17. Overige bepalingen: Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden blijken te zijn of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle vorderingen van de koper lastens Hortibreed verjaren een (1) jaar na de levering van de betrokken goederen.